‘‘80 Milyonuz, Hepimiz El Ele Vermeliyiz’’

Esra MUTLU

Son günlerin en hassas konularından biri olan çocuk istismarına dair İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğ­retim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Kılıç değerlendirmelerde bulundu. Topluma ve aileye düşen gö­revleri anlatarak yapılan çalış­malara dair bilgi veren Prof. Dr. Kılıç, “80 milyonuz, hepimiz el ele vermeliyiz” diyerek istis­marın herkesin çocuğunun ba­şına gelebileceğini düşünerek bu konuda tüm vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.

Günümüzde istismar olayları­nın çok gündemde olmasının sosyokültürel ve ekonomik bo­yutları olduğunu söyleyen Prof. Dr. Kılıç, “Geçmişte uzun süre gizli kalan, nesiller boyu devam eden istismar açığa çıkabiliyor. Kadınlar ekonomik ve sosyal olarak güçlendikçe istismar edenleri adli birimlere daha fazla bildiriyorlar. Çocuklarımız da gerek aile gerek okuldan al­dıkları bilgilerle istismarı daha erken haber verebiliyor” dedi.

Topluma ve Aileye Düşen Görevler Var

Prof. Dr. Kılıç, “Çocuk istismarı ülkemizde ve dünyada önemli bir sorundur. Bu sorunun çö­zümünde istenmeyen gebelik­lerin önlenmesi, sağlıklı çocuk izlemleri ve aileye bütüncül yaklaşım sergilenmesi önemli­dir. Kanıta dayalı, ülkemiz ger­çeklerine uygun projeler geliş­tirilmeli ve kaynaklar doğru bir şekilde kullanılmalıdır. Anao­kulundan başlayarak eğitim ve öğretimde beden ve kişilik haklarına saygı duyulması ko­nuları ele alınmalı, çocuğa bu konuda kendini korumasıyla ilgili bilgiler verilmelidir. Top­luma ve aileye düşen görevler var. Devlet, toplum ve ailelerle el ele vererek konuya dikkat çekebilir” diye konuştu.

‘‘Çocuk İstismarına Karşı Devlet, Toplum, Aile El Ele Vermeli’’

Prof. Dr. Kılıç, ayrıca istismara uğrayan çocukların izlemleri­nin yapıldığı ve rehabilite edil­diği merkezlerin kurulmasının çok önemli olduğunu ve bu konudaki eksiklikleri gidermek amacıyla İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi bünye­sinde bir Çocuk İzlem Merkezi kurulduğunu belirtti.

Çocuk İstismarına Akademik Bakış

İstanbul Üniversitesi’nde bu yıl kurulan Çocuk Koruma Uygula­ma ve Araştırma Merkezi, ço­cuk istismarına yönelik koruma yöntemlerinin yanı sıra top­lumsal ve bilimsel araştırmalar yapmayı hedefliyor. Çocuk is­tismarı olgularına yaklaşım ve koruyucu önlemlerin tartışıldığı bilimsel toplantıların eğitim ve düzenleme kurulu İstanbul Tıp Fakültesi Pediatri, Adli Tıp, Ço­cuk Psikiyatrisi öğretim üyeleri ve uzmanları ile sosyal hizmet uzmanlarından oluşuyor. Mer­kezin istismara uğrayan çocuk­ların ailelerinin özellikleri, risk faktörleri ve genetik değerlen­dirmesini araştıran projeleri bulunuyor.

Personele Eğitim Verilecek

İstanbul Üniversitesi bünyesin­de yer alan personele yönelik verilecek eğitimlerin yanı sıra, halka yönelik olarak da eği­tim toplantıları düzenlenmesi ve çocuk istismarı ve ihmalini önlemeye yönelik çalışmala­rın yapılması planlanıyor. Prof. Dr. Kılıç, “İstanbul Üniversitesi bünyesinde bu merkezin kurul­masında desteklerinden dolayı Rektörümüz Prof. Dr. Mahmut Ak başta olmak üzere Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Sedat Murat ve Senato’yu oluşturan akademik kadrodaki öğretim üyelerimize, İstanbul Tıp Fakül­tesi Dekanı Prof. Dr. Bahaüddin Çolakoğlu’na, Başhekimliği’ne, Adli Tıp Anabilim Dalına, Ço­cuk ve Ergen Ruh Sağlığı Ana­bilim Dalına, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalına ve Sosyal Hizmetler Birimi’ne minnettarız’’ diyerek sözlerine son verdi.

İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Koruma ve Uygulama Merkezi tarafından “’Çocuk İstismarı ve İhmalini Önlemeye Olgularla Yaklaşım’” etkinliği düzenlendi.

Leave A Reply